มติการประชุม

ปี ๒๕๕๙
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ [Download]

ปี ๒๕๕๘
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [Download]
ปี ๒๕๕๗
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [Download]

ปี ๒๕๕๖
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร