มติการประชุม

ปี ๒๕๖๐
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [Download]
ปี ๒๕๕๙
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ [Download]

ปี ๒๕๕๘
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [Download]
ปี ๒๕๕๗
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [Download]

ปี ๒๕๕๖
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [Download]
…….– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                              ภาพบรรยากาศ

    พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๖๑ 

                                                           วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                                คลิกชมภาพ