รายงานการประชุม ก.ก.ถ.

ปี ๒๕๖๓
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [Download]

ปี ๒๕๖๒
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [Download]

ปี ๒๕๖๑
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [Download]

ปี ๒๕๖๐
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [Download]

ปี ๒๕๕๙
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [Download]

ปี ๒๕๕๘
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [Download]

ปี ๒๕๕๗
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [Download]

ปี ๒๕๕๖
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [Download]

ปี ๒๕๕๕
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [Download]

ปี ๒๕๕๔
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ [Download]

ปี ๒๕๕๓
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ [Download]

ปี ๒๕๕๒
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ [Download]

ปี ๒๕๕๑
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ [Download]

ปี ๒๕๕๐
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ [Download]

ปี ๒๕๔๙
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ [Download]

ปี ๒๕๔๘
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ [Download]

ปี ๒๕๔๗
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ [Download]
…….– รายงานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ [Download]

 

ผู้จัดทำข้อมูล : ส่วนบริหารกลาง สำนักงาน ก.ก.ถ.

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทรต์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร