แบบติดตามผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขยายระยะเวลาการกรอกข้อมูลแบบติดตามฯ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

– แบบติดตาม ๐๑ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  คลิกเพื่อกรอกข้อมูลแบบติดตาม

– แบบติดตาม ๐๒ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  คลิกเพื่อกรอกข้อมูลแบบติดตาม

– แบบติดตาม ๐๓ การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  คลิกเพื่อกรอกข้อมูลแบบติดตาม

 


 ดาวน์โหลดแบบติดตามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาบันทึกลงข้อมูลลงในระบบของแต่ละแบบติดตาม

– แบบติดตาม ๐๑ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  “ดาวน์โหลด”

– แบบติดตาม ๐๒ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  “ดาวน์โหลด”

– แบบติดตาม ๐๓ การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  “ดาวน์โหลด”

– คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบติดตาม  คลิก