สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อร่างกฎหมายที่แก้ไข ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขั้นต่อพระราชบัญญัติ