สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ จากการตราร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขั้นต่อพระราชบัญญัติ

 

ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

– การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

– รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….