การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลกษาแหล่งน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


..
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวทสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลกษาแหล่งน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีนายวิทยาโชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การทบทวน (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. … ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจกการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สำนักงานคุณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/daSPudB1vNzPW6sR6
วันที่ : วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

..