การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


....
           วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เเละ ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
๑. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔จ,๘๕๘.๙๕๙๓ ล้านบาท ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ
๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่นของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น
๗. ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/JGnAF67gSJy83g7PA
วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

..