การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
           วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
๓. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักโรงแรม
๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/esuUU69sG7Mye2z88
วันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

..