การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
           วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีการพิจารณาเรื่อง การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการติดตามผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/NtnwacZWLHLbRarZA
วันที่ : ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

..