การประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย”


....
           วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” โดยมีปนร. (นายธีรภัทร ประยูรสิทธ)ิ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ในการนี้ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “สานพลังท้องถิ่นไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะระดับสากล” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและแนวคิดนวัตกรรมของท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/odloc.go.th/photos/?tab=album&album_id=1467496940076240
วันที่ : ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

..