การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา


........
           วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช โดยมี ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นหารือ ๑. แนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ๓. ความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/3J6vJrHkF28s4934A
วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

..