การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)


..
           วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณา
เรื่อง ร่างการจัดทำการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย และ รพ.สต. โดยกระทรวงสาธารณสุข

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/GL6pxy3nYKbpVUcKA
วันที่ : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

..