การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..
           วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
– แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
– สรุปผลการประเมินเบื้องต้นการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์ค้างชำระใน อ. เมืองกระบี่
– สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cxqNWycYCvcJGH7v8
วันที่ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

..