โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒


....….

          วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. หรือผู้แทน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๘๐ โดยช่วงเช้าเป็นการอภิปราย เรื่อง แนวทางการจัดการ อปท. เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้ อปท. เข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ปลัด อบต.หนองตาแค้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง อปท. กับนวัตกรรมภาครัฐ (GovernmentInnovation Lab : Gov lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมี ผต.นร. (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ผชช.สอช. ผอ.ศบช. และ ผอ.สกถ. เป็นผู้ร่วมอภิปราย 

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/AtEkGRdexHbP25ZQ7
วันที่ : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

..