การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยกับ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการพิจารณา หารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการสาธารณะภายในเขตสนามบิน ขอหารือการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wtNSYRHPwrs8vSwK7
วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

..