การประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒


..
           วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี นางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลเป็นเลขานุการ

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การติดตามผลการจัดบริการสาธารณะของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ApSgf1aqMKHdvFiQA
วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

..