การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. และ น.ส. พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง สกถ. เป็นเลขานุการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. การกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๗,๘๕๘.๙๕๙๓ ล้านบาท ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เหลือจ่าย
๕. หารือแนวทางการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีต่อ ๆ ไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ywkqm3NjCuU9P7Yh8
วันที่ : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..