การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางพัฒนารางวัลและจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางพัฒนารางวัลและจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เข้าร่วมประชุม และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง
พิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/kwVT8yJ6pKp9U9xy6
วันที่ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..