การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เข้าร่วมประชุม และ น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา
– เรื่อง มาตรการเพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
หาก อปท. สำรวจและแจ้งประเมินบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ทันในเดือน พ.ย. นี้ ให้เจ้าพนักงานสำรวจแจ้งขออนุมัติขยายเวลาจากผู้บริหารของ อปท. ได้ตามมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. แต่ขยายเวลาประกาศไม่ควรเกิน ๑๕ ม.ค. ๖๓ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมท้องถิ่นเสนอว่าให้แต่ละ อปท. ดำเนินการได้เองตามดุลพินิจของแต่ละแห่ง กรมฯ ไม่มีแนวนโยบายที่จะเสนอขอขยายเป็นการทั่วไปตามวรรคสองของมาตรา ๑๔ ในช่วงนี้

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/JsnC7GMMJEfwatno9
วันที่ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..