โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา


..
           วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. หรือผู้แทน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐๐ คน โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปรายเรื่อง แนวทางการจัดการ อปท. เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้ อปท. เข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ โดย ร.ปนร. พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ปลัดเทศบาล ต. เขาพระงาม จ.ลพบุรี ปลัด อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง อปท. กับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV lab)ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหารความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมี ผช.ผต.นร. ผชช.สอช. ผอ.ศบช. และ ผอ.สกถ. เป็นผู้ร่วมอภิปราย

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/tC8xJ674q9sXgY8Y9
วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..