การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ ๒


..
           วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้kกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงานรวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล UNPSA 2020 ตลอดจนgพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจาก สปน. จำนวน ๑๑ แห่ง รวมจำนวน ๙๐ คน โดยวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมััติ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/1c1YH1kbcadmPebU6
วันที่ : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..