การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เข้าร่วมประชุม และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ
๒. การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในระยะต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/89Kbe2FWQ37n6U5G9
วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

..