การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562


..
           วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
การจัดทำ (ร่าง) แผนและขั้นตอนการรับโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)จากกระทรวสาธารณสุข ตามหลักการที่แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้ โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/sVnQhp6HZpiRqPYW8
วันที่ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

..