การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม และ สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/v2USPqxpxSzVK35m9
วันที่ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

..