การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ


..
           วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการประชาชน ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ….

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/4CDoVxvYgfEvbE6o9
วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

..