การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุม เเละ สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่ อปท. ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/V3R6jjaWMr15GuBt9
วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

..