การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..
           วันอังคารทีี่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง แนวทางการรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การกำหนดคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่นในแต่ละประเภทรางวัล และกำหนดหลักเกณฑ์คะแนนการประเมินระหว่างบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6NGppjKHqhDVaku59
วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

..