การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ.เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑.การจัดทำแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การกำหนดหลักเกณฑ์ความพร้อมและกระบวนการการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และมาตรฐานการจัดบริการ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wM56VWRFXueKN3sBA
วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

..