การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.


..
           วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ที่ค้างชำระ และการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอัตราภาษีป้ายให้แก่ อปท. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SPt8xtP37fv9UA8C7
วันที่ : ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..