การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับฝ่ายเลขานุการทั้ง ๗ คณะ) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล การบรรยายพิเศษ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน “นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม (self-Reliant Solar Energy Community Nongtatam Subdistrict Administrative Organizations)” ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Award 2019 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดย นายสุุรศักดิ์ เรียงเครือ ร.ปนร. กรอบระยะเวลาและแนวทางการคัดเลือก อปท. ของอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. โดย นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร เกณฑ์ชี้วัดประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์อัชกร วงค์ปรีดี และรองศาสตราจารย์ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/XhNx5ZvfXofFgCJL8
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..