การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในเบื้องต้น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/GGDYSn6pEM6qghix9
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..