การประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


....

          วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการ และ สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. แนวทางการการพัฒนารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/5vAtTC43gwJrr5Uc8
วันที่ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

..