การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


....

          วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุม เเละนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง

– (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
– (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึง ๒๕๖๕ โดยเห็นชอบให้เสนอร่างแผนดังกล่าวให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/1jhyapdNRPWFSfDC9
วันที่ : ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..