การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..
           วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
นายณวัฒน์ มหาขันธ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจร่วมเป็นอนุกรรมการ และ สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/oCaVh547tcvm2zMJ7
วันที่ : ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..