การประชุมคณะอนุกรรมการการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


..

          วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตาจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงินการให้แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นตามบริบทของกฎหมายที่เปลี่ยนงแปลง
๓. การกำหนดสัดส่วนราจได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/4pbRN3DavBdaiRyW6
วันที่ : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

..