การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑) ร่างแบบรายงานติดตามผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒) การรับสมัครเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) พิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/yWas6Cxifpjne1aM7
วันที่ : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

..