การประชุม กกถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เป็นประธานการประชุม กกถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. รายงานปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน
๒. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
๔. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนด ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
๕.การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป่าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อปท.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/vMhR5QBsSMjpQJ9d6
วันที่ : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..