การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคองส่วนท้ิองถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ๑.แผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.รายงานการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป่าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/4RXqdRgcr7VhAMCE8
วันที่ : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..