การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการติดตามผลและศึกษาการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนตามโครงการถนน ร่วมใจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/PpFgRTgpDvHKPWQh9
วันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

..