พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๔๑ แห่ง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวรายงาน ซึ่งรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นรางวัลที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่ อปท. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. อย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด คลิก


————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/2H1y4E27MFCtXK3k8
วันที่ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

..