การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
๒) รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของ อปท.
๓) การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท.
๔) การสนับสนุน อปท. ในการจ่ายเงินตอบแทนนักบริบาลชุมชนเต็มเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ggusr2nPsMm7tEyz8
วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

..