การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องพิจารณา ดังนี้
๑) รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) รายงานผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/p8ZpV5ByW8QswvqZ7
วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

..