การประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุดเพื่อเป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี ส.ก.ถ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องพิจารณา

๑) การทบทวนแนวทางการตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ผลการตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ คณะ

๔) ร่างแบบรายงานติดตามผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Dmwvb9CTVvZVcvMV7
วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

..