การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการประเมิน เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZucVgK83yNjSUMNN6
วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

..