การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมาย รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. เรื่องค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตามแผนปฏิรูปประเทศ และขอทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/zD1HG59Z33Wo4u248
วันที่ : ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..