การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคาร สปน. ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ๑. ขอให้พิจารณาการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ ๒. ขอทราบข้อเท็จจริงในการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในกรณีอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ๓. หารือกรณีถนนยังไม่ยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครนนทบุรีใช้เป็นถนนสาธารณะในชุมชน

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6p1fbyxxhLzuiAzT6
วันที่ : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

..