การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะติดเชื้อและขยะพิษ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/d9sVNGxcnGiHtHnL9
วันที่ : ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

..