การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ๑. รายงานผลการตรวจสอบเเละประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาโครงการ ๒. ขอบเขตการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. เเนวทางกาารคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Ri6HSdgCLfpVmB1i6
วันที่ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

..