การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันท์วัฒน์ บรมานันท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/WpPvdrhpMQfHZdmw7
วันที่ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

..