ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งศึกษาระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ruT8uGQ3BcK4UWAy2
วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

..